Regulamin Budżetu Małych Grantów.

1. W roku 2020r Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie tworzy Budżet Małych Grantów, zwany dalej BMG.
2. BMG przeznaczony jest wyłącznie dla społeczności Zespołu Placówek Specjalnych i Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie.
3. BMG to inicjatywa mająca na celu większe zaangażowanie uczniów w życie szkolne oraz pobudzenie w uczniach, jak i w nauczycielach kreatywności, bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, stworzenie możliwości do zmiany najbliższego otoczenia.
4. BMG to 2000zł w 2020r, przy czym wyłonione zostaną maksymalnie 2 wnioski , które otrzymają po 1000zł.
5. Projekt może zgłosić wychowawca, nauczyciel lub terapeuta. Każdy może zgłosić 1 projekt do dofinansowania.
6. Zgłoszenie projektu następuje po poprawnym wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Projekty można zgłaszać poprzez złożenie ich wersji papierowej w Recepcji CAON do dnia…
8. Zaleca się, aby zadania zrealizowane były w ramach roku kalendarzowego.
9. Weryfikacji dokona Zespół Koordynujący powołany przez Zarząd Stowarzyszenia.
10. W skład Zespołu Koordynującego wejdzie:
• Wicedyrektor Szkoły,
• Opiekun samorządu uczniowskiego
• Trzech członków Zarządu Stowarzyszenia.
10. Weryfikacja projektów odbędzie się w ciągu 10 dni od zamknięcia naboru.
11. Oceniane będą wyłącznie poprawnie wypełnione oferty.
12. Ocenie podlegać będzie głównie to, jakie korzyści z realizacji projektu płyną do uczniów/ wychowanków objętych działaniami projektowymi.
13. Ocena dokonana będzie w formie pisemnej.
14. Projekty, które otrzymają dofinansowanie, wybrane zostaną większością głosów.
15. Lista projektów dofinansowanych w ramach BMG opublikowana zostanie na stronie www.zpstczew.pl.

WZÓR OFERTY MAŁYCH GRANTÓW

 

budzet malych grantow