Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni

 

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie. Partnerami ze strony gruzińskiej są; Stowarzyszenie Orioni z Zestafoni oraz Mer Zestafoni..
Projekt zakłada rozszerzenie działań w zakresie terapii, edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gruzji. W ramach projektu, po dokonanych w październiku 2019r. uzgodnieniach z Merem Zestafoni Panem Giorgi Goglichidze, z Wicegubernatorem Imereti Panem Iosebem Khakhaleishvili, Panią Teą Gwararadze z Ministertwa ds Przesiedleńców Wewnętrznych z Okupowanych Terytoriów, Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji, z Panią Janą Peradze Prezesem Stowarzyszenia Orioni, planowane są działania zmierzające do powstania bazy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-7 lat. Władze Zestafoni zobowiązały się do przekazania na cele Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych wyremontowanych i przystosowanych pomieszczeń sąsiadujących z siedzibą Stowarzyszenia Orioni. Dzięki zakupionemu busowi do systemu wsparcia włączona zostanie grupa dzieci, szczególnie dziewczynek, niepełnosprawnych z terenów wiejskich. Przeszkoleni będą rodzice dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele i terapeuci Centrum Orioni. W działaniach będą brać również udział studenci. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju po ukończeniu 7 roku życia będą kontynuować terapię w Cetrum Orioni do 17 roku życia. Stworzone zostaną warunki bazowe i kadrowe do ciągłości terapii od 0-17 lat. W ramach wprowadzania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkolnych zostanie 20 nauczycieli przedszkoli i wydany zostanie poradnik metodyczny. W pięciu przedszkolach powstaną gabinety edukacji włączającej. Obecnie Orioni prowadzi zajęcia dla garstki dzieci, w oparciu o wynajęte dwupokojowe mieszkanie, stare klocki i maskotki. Ze Stowarzyszenie Orioni współpracuje siedmiu psychologów z certyfikatami wiedzy o deficytach rozwojowych wydanych przez Ministerstwo.
System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Gruzji jest szczątkowy. Dzięki kilkuletniej współpracy z Teą Gwamaradze z Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji udało się uwzględnić w programie rządowym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ministerstwo zleca organizacjom spełniającym warunki kadrowe prowadzenie wczesnego wspomagania, jednak brakuje bazy i specjalistów. Oczekiwane jest włączenie rodziców do procesu terapii . Wsparcia wymagają środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich, szczególnie dziewczynek, które pozostawiane są poza marginesem wsparcia. W 2019 roku Centrum Interwencji i Terapii przeprowadziło badania na 50 małych dzieciach wykazujących zaburzenia z terenu Municypalitetu Zestafoni . Ujawniły one u wszystkich diagnozowanych dzieci niepełnosprawność, w tym u 20 dzieci autyzm. Tylko 15 z tej grupy uczęszcza do przedszkoli. Po rozmowach z Merem Zestafoni oraz Wicegubernatorem Imereti ustalono, że do projektu włączone zostaną dzieci z rejonów wiejskich. Wyniki badań ankietowych oraz wywiadów wskazują, że konieczne jest przygotowanie bazy i specjalistów oraz szkolenie rodziców w zakresie terapii domowej. Władze lokalne oczekują wsparcia w tym zakresie. Pani T. Gwamaradze uważa, że powstanie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest szansą na tworzenie specjalistycznych placówek tego typu w innych rejonach Gruzji. Stworzone zostaną warunki do ciągłej i globalnej terapii dzieci niepełnosprawnych już od urodzenia.
Beneficjenci projektu to:
- 40 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat, które objęte będą wczesnym wspomaganiem rozwoju, co roku kolejna 10 dzieci zostanie włączona do terapii;
- 16 terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy obecnie związani są ze Stowarzyszeniem Orioni, a po szkoleniach i warsztatach będą pracowali w utworzonym Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych;
- 20 nauczycieli przedszkoli oraz pedagogów, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi;
- 10 studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych;
- 30 rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy przeszkoleni zostaną w zakresie terapii domowej.
Projekt jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt realizowany jest w dwóch modułach:
- w roku 2022 - finansowanie w ramach dotacji w kwocie 419 880 złotych,
- w roku 2023 – finansowanie w ramach dotacji w kwocie 568 100 złotych.
Wizyta studyjna w Zestafoni - 13-17.09.2022r.
Na pierwszą oficjalną wizytę w ramach projektu „Dobry start” do Zestafoni pojechali: Wojciech Rinc - koordynator projektu, Marlena Modrzejewska-Trocha – terapeuta, specjalista z zakresu projektowania i funkcjonalności gabinetów i pracowni do pracy z osobami niepełnosprawnymi, Sebastaian Demps specjalista z zakresu budownictwa oraz Vladimeri Kaperski - tłumacz. Głównym celem tej wizyty było przygotowanie Stowarzyszenie "Orioni" pod względem organizacyjno-planistycznym do realizacji projektu, a także zaprezentowanie założeń projektowych władzom lokalnym, rodzicom, terapeutom, dyrektorom przedszkoli.
Pobyt w Zestafonii rozpoczęło spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Stowarzyszenie "Orioni", m.in. z dyrektorem centrum Naną Peradze, na którym przedstawione i omówione zostały poszczególne działania projektowe.

 

kobieta i mężczyzna w biurze

Fot. Sebastian Demps (SNRSS)

 

Podczas pobytu była możliwość goszczenia w szkole współpracującej z Centrum "Orioni", a tym samym zapoznanie się z aktualnymi rozwiązaniami systemu szkolnictwa funkcjonującego w Gruzji.
Odbyło się też oficjalne spotkanie w Merostwie z Merem  Zestafoni.

 

osoby podczas spotkania

fot. Sebastian Demps (SNRSS)

 

Celem spotkania było przedstawienie założeń projektu. Projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród władz miasta, które zapewniły o chęci współpracy ze Stowarzyszeniem "Orioni" podczas jego realizacji. Podjęty został także temat przekazania większej części budynku szkoły na potrzeby Centrum "Orioni", co pozwoliłoby na przyjęcie większej liczby podopiecznych, a przede wszystkim na rozszerzenie oferty o działalność terapeutyczną i edukacyjną, która wraz z nowoczesnym zapleczem gabinetów terapii specjalistycznych zabezpieczałaby kompleksowo wszystkie potrzeby edukacyjne oraz rehabilitacyjno-rewalidacyjne dzieci niepełnosprawnych.
Dużo czasu też poświęcono na rozmowy i ustalenia dotyczące przygotowania infrastruktury pod realizację specjalistycznych gabinetów terapeutycznych, które mają powstać w "Orioni".
Bardzo ciekawe dla obu stron było spotkanie z rodzicami podopiecznych "Orioni". Przedstawiono na nim założenia projektu, wyjaśniono cel i przebieg terapii, które w przyszłości mają służyć ich dzieciom. Spotkanie było bardzo owocne, intensywne, bogate w wrażenia i pozytywne emocje, wykazało wielkie zaangażowanie i wielkie nadzieje rodziców na powodzenie w realizacji działań projektowych.

 

osoby na spotkaniu

Fot. Sebastian Demps (SNRSS)

 

Istotnym elementem wizyty w Zestafoni było poznanie kadry terapeutycznej Centrum "Orioni". Na spotkaniu z nauczycielami i terapeutami szczegółowo przedstawione zostały założenia projektu oraz omówione konkretne działania. Podjęte zostały decyzje dotyczące przydziału zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym i predyspozycjami poszczególnych osób do konkretnych gabinetów terapeutycznych, które powstaną w Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych.

 

osoby na spotkaniu

fot Sebastian Demps (SNRSS)

 

Bardzo ważne okazało się również spotkanie z dyrektorami przedszkoli, które zostaną wyposażone w gabinety terapii włączającej. Po oficjalnych rozmowach, odbyły się spotkania w pięciu przedszkolach biorących udział w projekcie. Dokonano wyboru sal na gabinety oraz uzgodniono zakres niezbędnych prac remontowych, które wykonają partnerzy z Gruzji.

 

grupa osób

Fot. Sebastian Demps (SNRSS)

 

Pierwsza oficjalna wizyta w Zestafoni była wizytą niezwykle intensywną, obfitującą w bardzo wiele wydarzeń i oficjalnych spotkań. Była też wysoce pouczająca, dostarczyła nam ogromu informacji na temat systemu edukacji i opieki nad niepełnosprawnymi funkcjonującego w Gruzji, pozwoliła stworzyć obraz realiów panujących w tym kraju, co z pewnością będzie pomocne przy realizacji kolejnych kroków podejmowanych w ramach projektu "Dobry start".

 

Polska-Pomoc - logo

Projekt finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 პროექტი დაფინანსებულია პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებისა და თანამშრომლობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში.

 


 

PLAN SZKOLEŃ TERAPEUTÓW

Centrum ORIONI uczestniczących w pierwszym cyklu szkoleń w Tczewie, w dniach 15-22.10.2022r. w ramach projektu „Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni.

   16.10.2022r.  17.10.2022r.  18.10.2022r.  19.10.2022r.  20.10.2022r.  21.10.2022r.
 8.00 - 9.00  Dzień wolny     Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej E. Ambros-Sabatowska Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
P. Negowski
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Program usprawniania ruchowego
T. Rudnik
 9.00- 10.00 Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej E. Ambros-Sabatowska Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
J. Abryszyńska-Głąbińska
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Program usprawniania ruchowego
T. Rudnik
 10.00-11.00 Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
Piotr Negowski
Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
J. Abryszyńska-Głąbińska
Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
P. Negowski
Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych.
M. Cybulska
11.00-12.00 Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
J. Abryszyńska-Głąbińska
Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
P. Negowski
Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych.
M. Cybulska
12.00-13.00 Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
J. Abryszyńska-Głąbińska
Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Program usprawniania ruchowego
T. Rudnik
Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
J. Kriger
13.00-14.00 Obiad    
14.00-15.00 Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
 Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej
E. Ambros-Sabatowska
 Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
 Program usprawniania ruchowego
T. Rudnik
 Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
J. Kriger
15.00-16.00 Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych.
M. Cybulska
Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej
E. Ambros-Sabatowska
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
J. Kriger
16.00-17.00 Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych
M. Cybulska
Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej
E. Ambros-Sabatowska
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
J. Kriger

 

 Projekt finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
პროექტი დაფინანსებულია პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებისა და თანამშრომლობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში.


 

 

Szkolenia dla terapeutów
Centrum ORIONI prowadzone w Tczewie. w ramach projektu
„Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni.”

W dniach 15-22.10.2022r oraz 22-29.10.2022r. w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie realizowane są szkolenia dla terapeutów uczestniczących w projekcie zmierzającym do powstania Centrum Wczesnego Wspomagania Dzieci Niepełnosprawnych w Zestafoni.


W sumie szkoleniami objętych jest 16 terapeutów.

Uczestnicy I tury szkoleń

Uczestnicy I tury szkoleń fot. T. Sabatowski

 

Opracowane zostały materiały szkoleniowe zawierające:
1. Przykładowe programy indywidualne wraz z opisem ich tworzenia, ewaluacji i modyfikacji
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
2. Metoda Marii Montessori i terapia polisensoryczna w rozwoju dzieci niepełnosprawnych.
3. Sensoplastyka oraz terapia ręki w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
4. Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i sprzętu „Integracja
Sensoryczna
5. Muzykoterapia - przykładowe programy indywidualne wraz z opisem tworzenia, ewaluacji i
modyfikacji.
6. Przejście z okresu przedszkolnego do szkolnego dla dziecka zaburzonego jest przeżyciem
traumatycznym, dlatego należy je przygotować do miękkiego przejścia
7. Wielokierunkowe wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o globalną terapię domową.
8. Masaż wirowy
9. Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, w tym autystycznych, w edukacji przedszkolnej.

Materiały te zostały wydane w języku gruzińskim, w 100 egzemplarzach i będą stanowiły pomoc dla terapeutów o organizacji pracującymi z małymi dziećmi w Gruzji.

 

Szkolenie

Fot. T. Sabatowski

Terapeuci w trakcie szkolenia

 

Tematyka realizowanych szkoleń obejmuje m.in.:
a. Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej
b. Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
c. Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
d. Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
e. Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
f. Program globalnej terapii domowej.
g. Program usprawniania ruchowego
h. Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych.
i. Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori

 

Terapeuci w auli

Fot. T. Sabatowski

Logo polska pomoc

 

Projekcja

 

 

Materiały do szkoleń

pdf Pobierz materiały szkoleniowe

 

 

 

 

II tura szkoleń.

W dniach 22-29.11.2022r. odbyła się II tura szkoleń dla terapeutów z Zestafoni. Kolejnych osiem osób zdobywało wiedzę i umiejętności z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

Grupa ludzi na scenie

Fot. Tomasz Sabatowski (SNRSS)

Harmonogram szkoleń był taki sam jak dla pierwszej grupy. W trakcie pierwszej tury szkoleń dla terapeutów ze Stowarzyszenia Orioni, zgłoszono realizatorom potrzebę szkolenia z zakresu organizacji diagnozy, planowania i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego w oparciu o pracę zespołową terapeutów.

Tematyka sensoplastyki i terapii ręki, prowadzona przez Marzenę Cybulską bardzo zaktywizowała uczestniczki szkolenia. Forma prowadzenia zajęć pozwoliła na szczegółowe poznanie celów i efektów pracy z dzieckiem w zakresie sensoryki i motoryki małej.

Osoby siedzące na podłodze

Fot. T. Sabatowski (SNRSS)

Bardzo ciekawe i oczekiwane przez uczestniczki szkoleń były zajęcia z zakresu komunikacji pozawerbalnej prowadzone przez Ewelinę Ambros-Sabatowską

Grupa uczestników szkolenia

Fot. Tomasz Sabatowski (SNRSS)

W trakcie drugiej tury szkoleń odbyła się również prezentacja zakupionego dla Centrum Orioni zestawu C-Eye. Praktyczne zastosowanie i zalety tego nowoczesnego systemu do pracy z osobami niepełnosprawnymi przedstawili Panowie Bartosz Kunka Prezes Zarządu AssisTech oraz Robert Kosikowski Wiceprezes Zarządu.

Uczestnicy szkolenia siedzący w auli

Fot. Robert Kosikowski (AssisTech)

Ogromne zainteresowanie i podziw terapeutów z Gruzji wywołało zaprezentowane przez Jolantę Abryszyńską-Głąbińską - na nowym sprzęcie - praktyczne zastosowanie systemu C-Eye w pracy z małymi dziećmi.

Uczestnicy szkolenia przed ekranem komputera

Fot. Robert Kosikowski (AssiTech)

Po przeanalizowaniu materiałów szkoleniowych, które zawierają treści obejmujące powyższe zagadnienie w rozdziale „Przykładowe programy indywidualne wraz z opisem ich tworzenia, ewaluacji i modyfikacji – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego.”, postanowiono zwiększyć liczbę godzin szkoleniowych o dwie dla każdej tury. Szkolenie „Organizacja zespołowej diagnozy i prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego” przeprowadziła autorka wspomnianych materiałów szkoleniowych Marlena Modrzejewska-Trocha. Ten zakres szkoleń był również tłumaczony przez tłumacza. Przeprowadzone po zakończeniu szkoleń ankiety potwierdziły słuszność tej decyzji.

 

 

 

Wizyta ewaluacyjna.
Otwarcie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych w Zestafoni.

W dniach 3-10.12.2022r. odbyła się Wizyta ewaluacyjna.
Pierwsze dni upłynęły na przygotowaniu gabinetów, w tym skręcaniu mebli, montowaniu urządzeń i sprzętu, uzupełnianiu i ustawianiu wyposażenia oraz konsultacjach z terapeutami. Marlena Modrzejewska-Trocha, Agnieszka Grzela-Opalińska, Tomasz Rudnik, Sebastian Demps i Wojciech Rinc wraz z tłumaczem Vladimerem Kaperskim nie szczędzili sił, aby wszystko było zgodnie z założeniami projektu.

wizyta ewaluacyjna 1 wizyta ewaluacyjna 2 wizyta ewaluacyjna 3

Fot. Agnieszka Grzela-Opalińska (SNRSS)

 

W ramach działania, w dniu 8 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych, którego dokonali wspólnie Ambasador RP w Tbilisi Pan Mariusz Maszkiewicz, Mer Zestafoni Pan Vasil Gvelesiani oraz Zastępca Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie Pan Wojciech Rinc. Nie zabrakło też tortu, który wspólnie kroiły Marlena Modrzejewska-Trocha oraz Jana Peradze.

wizyta ewaluacyjna 4 wizyta ewaluacyjna 5

Agnieszka Grzela – Opalińska (SNRSS)

 

W trakcie otwarcia zaprezentowane zostały poszczególne gabinety.

wizyta ewaluacyjna 6 wizyta ewaluacyjna 7

Fot. Agnieszka Grzela-Opalińska (SNRSS)

 

Następnie na scenie teatru, po oficjalnych wystąpieniach odbyła się wzruszająca część artystyczna, w której swoje umiejętności sceniczne zaprezentowały m.in. dzieci ze Stowarzyszenia Orioni w towarzystwie rodziców i terapeutów. Tradycyjne tańce gruzińskie zaprezentował wspaniały zespół Dzmebi.

wizyta ewaluacyjna 8 wizyta ewaluacyjna 9

Fot. Agnieszka Grzela-Opalińska (SNRSS)

 

W spotkaniu ewaluacyjnym udział wzięli nauczyciele, terapeuci, przedstawiciele władz samorządowych i jednostek rządowych, przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz studenci.

wizyta ewaluacyjna 10 pokój

Fot. Agnieszka Grzela-Opalińska (SNRSS)

 

wizyta ewaluacyjna 12 

Fot. Wojciech Rinc (SNRSS)

 

wizyta ewaluacyjna 15 wizyta ewaluacyjna 18

 Fot. Agnieszka Grzela-Opalińska (SNRSS)

 

Przeprowadzona została ewaluacja projektu, omówiono rezultaty oraz dalszą współpracy nad kontynuacją działań podjętych w projekcie. Przygotowane materiały szkoleniowe zostały udostępnione zainteresowanym instytucjom, organizacjom i urzędom, dzięki temu rozwiązania wypracowane w Zestafoni będą mogły być wykorzystane w innych rejonach Gruzji.

wizyta ewaluacyjna 16wizyta ewaluacyjna 17

Fot. Agnieszka Grzela-Opalińska (SNRSS)

Kończąc realizację I Modułu projektu „Dobry start” wiadomo już, że do II Modułu w roku 2023, oprócz dzieci z rejonów Zestafoni, Terdźoli, i Charagauli włączone zostaną również najmłodsze dzieci z kolejnych rejonów, których przedstawiciele zabiegali o to w trakcie wizyty ewaluacyjnej.

 

 

 

Media

Audycja Polsko-gruzińska współpraca na rzecz osób z niepełnosprawnościami

 

Przejdź do audycji

 

 

Informacje z oficjalnej strony merostwa Zestafoni