Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie. Partnerami ze strony gruzińskiej są; Stowarzyszenie Orioni z Zestafoni oraz Mer Zestafoni..
Projekt zakłada rozszerzenie działań w zakresie terapii, edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gruzji. W ramach projektu, po dokonanych w październiku 2019r. uzgodnieniach z Merem Zestafoni Panem Giorgi Goglichidze, z Wicegubernatorem Imereti Panem Iosebem Khakhaleishvili, Panią Teą Gwararadze z Ministertwa ds Przesiedleńców Wewnętrznych z Okupowanych Terytoriów, Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji, z Panią Janą Peradze Prezesem Stowarzyszenia Orioni, planowane są działania zmierzające do powstania bazy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-7 lat. Władze Zestafoni zobowiązały się do przekazania na cele Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych wyremontowanych i przystosowanych pomieszczeń sąsiadujących z siedzibą Stowarzyszenia Orioni. Dzięki zakupionemu busowi do systemu wsparcia włączona zostanie grupa dzieci, szczególnie dziewczynek, niepełnosprawnych z terenów wiejskich. Przeszkoleni będą rodzice dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele i terapeuci Centrum Orioni. W działaniach będą brać również udział studenci. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju po ukończeniu 7 roku życia będą kontynuować terapię w Cetrum Orioni do 17 roku życia. Stworzone zostaną warunki bazowe i kadrowe do ciągłości terapii od 0-17 lat. W ramach wprowadzania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkolnych zostanie 20 nauczycieli przedszkoli i wydany zostanie poradnik metodyczny. W pięciu przedszkolach powstaną gabinety edukacji włączającej. Obecnie Orioni prowadzi zajęcia dla garstki dzieci, w oparciu o wynajęte dwupokojowe mieszkanie, stare klocki i maskotki. Ze Stowarzyszenie Orioni współpracuje siedmiu psychologów z certyfikatami wiedzy o deficytach rozwojowych wydanych przez Ministerstwo.
System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Gruzji jest szczątkowy. Dzięki kilkuletniej współpracy z Teą Gwamaradze z Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji udało się uwzględnić w programie rządowym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ministerstwo zleca organizacjom spełniającym warunki kadrowe prowadzenie wczesnego wspomagania, jednak brakuje bazy i specjalistów. Oczekiwane jest włączenie rodziców do procesu terapii . Wsparcia wymagają środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich, szczególnie dziewczynek, które pozostawiane są poza marginesem wsparcia. W 2019 roku Centrum Interwencji i Terapii przeprowadziło badania na 50 małych dzieciach wykazujących zaburzenia z terenu Municypalitetu Zestafoni . Ujawniły one u wszystkich diagnozowanych dzieci niepełnosprawność, w tym u 20 dzieci autyzm. Tylko 15 z tej grupy uczęszcza do przedszkoli. Po rozmowach z Merem Zestafoni oraz Wicegubernatorem Imereti ustalono, że do projektu włączone zostaną dzieci z rejonów wiejskich. Wyniki badań ankietowych oraz wywiadów wskazują, że konieczne jest przygotowanie bazy i specjalistów oraz szkolenie rodziców w zakresie terapii domowej. Władze lokalne oczekują wsparcia w tym zakresie. Pani T. Gwamaradze uważa, że powstanie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest szansą na tworzenie specjalistycznych placówek tego typu w innych rejonach Gruzji. Stworzone zostaną warunki do ciągłej i globalnej terapii dzieci niepełnosprawnych już od urodzenia.
Beneficjenci projektu to:
- 40 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat, które objęte będą wczesnym wspomaganiem rozwoju, co roku kolejna 10 dzieci zostanie włączona do terapii;
- 16 terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy obecnie związani są ze Stowarzyszeniem Orioni, a po szkoleniach i warsztatach będą pracowali w utworzonym Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych;
- 20 nauczycieli przedszkoli oraz pedagogów, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi;
- 10 studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych;
- 30 rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy przeszkoleni zostaną w zakresie terapii domowej.
Projekt jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt realizowany jest w dwóch modułach:
- w roku 2022 - finansowanie w ramach dotacji w kwocie 419 880 złotych,
- w roku 2023 – finansowanie w ramach dotacji w kwocie 568 100 złotych.
Wizyta studyjna w Zestafoni - 13-17.09.2022r.
Na pierwszą oficjalną wizytę w ramach projektu „Dobry start” do Zestafoni pojechali: Wojciech Rinc - koordynator projektu, Marlena Modrzejewska-Trocha – terapeuta, specjalista z zakresu projektowania i funkcjonalności gabinetów i pracowni do pracy z osobami niepełnosprawnymi, Sebastaian Demps specjalista z zakresu budownictwa oraz Vladimeri Kaperski - tłumacz. Głównym celem tej wizyty było przygotowanie Stowarzyszenie "Orioni" pod względem organizacyjno-planistycznym do realizacji projektu, a także zaprezentowanie założeń projektowych władzom lokalnym, rodzicom, terapeutom, dyrektorom przedszkoli.
Pobyt w Zestafonii rozpoczęło spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Stowarzyszenie "Orioni", m.in. z dyrektorem centrum Naną Peradze, na którym przedstawione i omówione zostały poszczególne działania projektowe.

 

kobieta i mężczyzna w biurze

Fot. Sebastian Demps (SNRSS)

 

Podczas pobytu była możliwość goszczenia w szkole współpracującej z Centrum "Orioni", a tym samym zapoznanie się z aktualnymi rozwiązaniami systemu szkolnictwa funkcjonującego w Gruzji.
Odbyło się też oficjalne spotkanie w Merostwie z Merem  Zestafoni.

 

osoby podczas spotkania

fot. Sebastian Demps (SNRSS)

 

Celem spotkania było przedstawienie założeń projektu. Projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród władz miasta, które zapewniły o chęci współpracy ze Stowarzyszeniem "Orioni" podczas jego realizacji. Podjęty został także temat przekazania większej części budynku szkoły na potrzeby Centrum "Orioni", co pozwoliłoby na przyjęcie większej liczby podopiecznych, a przede wszystkim na rozszerzenie oferty o działalność terapeutyczną i edukacyjną, która wraz z nowoczesnym zapleczem gabinetów terapii specjalistycznych zabezpieczałaby kompleksowo wszystkie potrzeby edukacyjne oraz rehabilitacyjno-rewalidacyjne dzieci niepełnosprawnych.
Dużo czasu też poświęcono na rozmowy i ustalenia dotyczące przygotowania infrastruktury pod realizację specjalistycznych gabinetów terapeutycznych, które mają powstać w "Orioni".
Bardzo ciekawe dla obu stron było spotkanie z rodzicami podopiecznych "Orioni". Przedstawiono na nim założenia projektu, wyjaśniono cel i przebieg terapii, które w przyszłości mają służyć ich dzieciom. Spotkanie było bardzo owocne, intensywne, bogate w wrażenia i pozytywne emocje, wykazało wielkie zaangażowanie i wielkie nadzieje rodziców na powodzenie w realizacji działań projektowych.

 

osoby na spotkaniu

Fot. Sebastian Demps (SNRSS)

 

Istotnym elementem wizyty w Zestafoni było poznanie kadry terapeutycznej Centrum "Orioni". Na spotkaniu z nauczycielami i terapeutami szczegółowo przedstawione zostały założenia projektu oraz omówione konkretne działania. Podjęte zostały decyzje dotyczące przydziału zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym i predyspozycjami poszczególnych osób do konkretnych gabinetów terapeutycznych, które powstaną w Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych.

 

osoby na spotkaniu

fot Sebastian Demps (SNRSS)

 

Bardzo ważne okazało się również spotkanie z dyrektorami przedszkoli, które zostaną wyposażone w gabinety terapii włączającej. Po oficjalnych rozmowach, odbyły się spotkania w pięciu przedszkolach biorących udział w projekcie. Dokonano wyboru sal na gabinety oraz uzgodniono zakres niezbędnych prac remontowych, które wykonają partnerzy z Gruzji.

 

grupa osób

Fot. Sebastian Demps (SNRSS)

 

Pierwsza oficjalna wizyta w Zestafoni była wizytą niezwykle intensywną, obfitującą w bardzo wiele wydarzeń i oficjalnych spotkań. Była też wysoce pouczająca, dostarczyła nam ogromu informacji na temat systemu edukacji i opieki nad niepełnosprawnymi funkcjonującego w Gruzji, pozwoliła stworzyć obraz realiów panujących w tym kraju, co z pewnością będzie pomocne przy realizacji kolejnych kroków podejmowanych w ramach projektu "Dobry start".

 

Polska-Pomoc - logo

Projekt finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.