Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni

 

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie. Partnerami ze strony gruzińskiej są; Stowarzyszenie Orioni z Zestafoni oraz Mer Zestafoni..
Projekt zakłada rozszerzenie działań w zakresie terapii, edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gruzji. W ramach projektu, po dokonanych w październiku 2019r. uzgodnieniach z Merem Zestafoni Panem Giorgi Goglichidze, z Wicegubernatorem Imereti Panem Iosebem Khakhaleishvili, Panią Teą Gwararadze z Ministertwa ds Przesiedleńców Wewnętrznych z Okupowanych Terytoriów, Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji, z Panią Janą Peradze Prezesem Stowarzyszenia Orioni, planowane są działania zmierzające do powstania bazy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-7 lat. Władze Zestafoni zobowiązały się do przekazania na cele Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych wyremontowanych i przystosowanych pomieszczeń sąsiadujących z siedzibą Stowarzyszenia Orioni. Dzięki zakupionemu busowi do systemu wsparcia włączona zostanie grupa dzieci, szczególnie dziewczynek, niepełnosprawnych z terenów wiejskich. Przeszkoleni będą rodzice dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele i terapeuci Centrum Orioni. W działaniach będą brać również udział studenci. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju po ukończeniu 7 roku życia będą kontynuować terapię w Cetrum Orioni do 17 roku życia. Stworzone zostaną warunki bazowe i kadrowe do ciągłości terapii od 0-17 lat. W ramach wprowadzania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkolnych zostanie 20 nauczycieli przedszkoli i wydany zostanie poradnik metodyczny. W pięciu przedszkolach powstaną gabinety edukacji włączającej. Obecnie Orioni prowadzi zajęcia dla garstki dzieci, w oparciu o wynajęte dwupokojowe mieszkanie, stare klocki i maskotki. Ze Stowarzyszenie Orioni współpracuje siedmiu psychologów z certyfikatami wiedzy o deficytach rozwojowych wydanych przez Ministerstwo.
System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Gruzji jest szczątkowy. Dzięki kilkuletniej współpracy z Teą Gwamaradze z Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji udało się uwzględnić w programie rządowym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ministerstwo zleca organizacjom spełniającym warunki kadrowe prowadzenie wczesnego wspomagania, jednak brakuje bazy i specjalistów. Oczekiwane jest włączenie rodziców do procesu terapii . Wsparcia wymagają środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich, szczególnie dziewczynek, które pozostawiane są poza marginesem wsparcia. W 2019 roku Centrum Interwencji i Terapii przeprowadziło badania na 50 małych dzieciach wykazujących zaburzenia z terenu Municypalitetu Zestafoni . Ujawniły one u wszystkich diagnozowanych dzieci niepełnosprawność, w tym u 20 dzieci autyzm. Tylko 15 z tej grupy uczęszcza do przedszkoli. Po rozmowach z Merem Zestafoni oraz Wicegubernatorem Imereti ustalono, że do projektu włączone zostaną dzieci z rejonów wiejskich. Wyniki badań ankietowych oraz wywiadów wskazują, że konieczne jest przygotowanie bazy i specjalistów oraz szkolenie rodziców w zakresie terapii domowej. Władze lokalne oczekują wsparcia w tym zakresie. Pani T. Gwamaradze uważa, że powstanie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest szansą na tworzenie specjalistycznych placówek tego typu w innych rejonach Gruzji. Stworzone zostaną warunki do ciągłej i globalnej terapii dzieci niepełnosprawnych już od urodzenia.
Beneficjenci projektu to:
- 40 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat, które objęte będą wczesnym wspomaganiem rozwoju, co roku kolejna 10 dzieci zostanie włączona do terapii;
- 16 terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy obecnie związani są ze Stowarzyszeniem Orioni, a po szkoleniach i warsztatach będą pracowali w utworzonym Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych;
- 20 nauczycieli przedszkoli oraz pedagogów, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi;
- 10 studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych;
- 30 rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy przeszkoleni zostaną w zakresie terapii domowej.
Projekt jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt realizowany jest w dwóch modułach:
- w roku 2022 - finansowanie w ramach dotacji w kwocie 419 880 złotych,
- w roku 2023 – finansowanie w ramach dotacji w kwocie 568 100 złotych.
Wizyta studyjna w Zestafoni - 13-17.09.2022r.
Na pierwszą oficjalną wizytę w ramach projektu „Dobry start” do Zestafoni pojechali: Wojciech Rinc - koordynator projektu, Marlena Modrzejewska-Trocha – terapeuta, specjalista z zakresu projektowania i funkcjonalności gabinetów i pracowni do pracy z osobami niepełnosprawnymi, Sebastaian Demps specjalista z zakresu budownictwa oraz Vladimeri Kaperski - tłumacz. Głównym celem tej wizyty było przygotowanie Stowarzyszenie "Orioni" pod względem organizacyjno-planistycznym do realizacji projektu, a także zaprezentowanie założeń projektowych władzom lokalnym, rodzicom, terapeutom, dyrektorom przedszkoli.
Pobyt w Zestafonii rozpoczęło spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Stowarzyszenie "Orioni", m.in. z dyrektorem centrum Naną Peradze, na którym przedstawione i omówione zostały poszczególne działania projektowe.

 

kobieta i mężczyzna w biurze

Fot. Sebastian Demps (SNRSS)

 

Podczas pobytu była możliwość goszczenia w szkole współpracującej z Centrum "Orioni", a tym samym zapoznanie się z aktualnymi rozwiązaniami systemu szkolnictwa funkcjonującego w Gruzji.
Odbyło się też oficjalne spotkanie w Merostwie z Merem  Zestafoni.

 

osoby podczas spotkania

fot. Sebastian Demps (SNRSS)

 

Celem spotkania było przedstawienie założeń projektu. Projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród władz miasta, które zapewniły o chęci współpracy ze Stowarzyszeniem "Orioni" podczas jego realizacji. Podjęty został także temat przekazania większej części budynku szkoły na potrzeby Centrum "Orioni", co pozwoliłoby na przyjęcie większej liczby podopiecznych, a przede wszystkim na rozszerzenie oferty o działalność terapeutyczną i edukacyjną, która wraz z nowoczesnym zapleczem gabinetów terapii specjalistycznych zabezpieczałaby kompleksowo wszystkie potrzeby edukacyjne oraz rehabilitacyjno-rewalidacyjne dzieci niepełnosprawnych.
Dużo czasu też poświęcono na rozmowy i ustalenia dotyczące przygotowania infrastruktury pod realizację specjalistycznych gabinetów terapeutycznych, które mają powstać w "Orioni".
Bardzo ciekawe dla obu stron było spotkanie z rodzicami podopiecznych "Orioni". Przedstawiono na nim założenia projektu, wyjaśniono cel i przebieg terapii, które w przyszłości mają służyć ich dzieciom. Spotkanie było bardzo owocne, intensywne, bogate w wrażenia i pozytywne emocje, wykazało wielkie zaangażowanie i wielkie nadzieje rodziców na powodzenie w realizacji działań projektowych.

 

osoby na spotkaniu

Fot. Sebastian Demps (SNRSS)

 

Istotnym elementem wizyty w Zestafoni było poznanie kadry terapeutycznej Centrum "Orioni". Na spotkaniu z nauczycielami i terapeutami szczegółowo przedstawione zostały założenia projektu oraz omówione konkretne działania. Podjęte zostały decyzje dotyczące przydziału zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym i predyspozycjami poszczególnych osób do konkretnych gabinetów terapeutycznych, które powstaną w Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych.

 

osoby na spotkaniu

fot Sebastian Demps (SNRSS)

 

Bardzo ważne okazało się również spotkanie z dyrektorami przedszkoli, które zostaną wyposażone w gabinety terapii włączającej. Po oficjalnych rozmowach, odbyły się spotkania w pięciu przedszkolach biorących udział w projekcie. Dokonano wyboru sal na gabinety oraz uzgodniono zakres niezbędnych prac remontowych, które wykonają partnerzy z Gruzji.

 

grupa osób

Fot. Sebastian Demps (SNRSS)

 

Pierwsza oficjalna wizyta w Zestafoni była wizytą niezwykle intensywną, obfitującą w bardzo wiele wydarzeń i oficjalnych spotkań. Była też wysoce pouczająca, dostarczyła nam ogromu informacji na temat systemu edukacji i opieki nad niepełnosprawnymi funkcjonującego w Gruzji, pozwoliła stworzyć obraz realiów panujących w tym kraju, co z pewnością będzie pomocne przy realizacji kolejnych kroków podejmowanych w ramach projektu "Dobry start".

 


 

logo stowarzyszenia

Dobry start
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni

Polska-Pomoc - logo


 

Rozpoczynamy realizację II Modułu projektu DOBRY START.

W ramach Porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie a Stowarzyszeniem Orioni w Zestafoni oraz Merem Zestafoni rozpoczynamy realizację II modułu projektu „Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni.”.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W II Module, w roku 2023 – finansowanie w ramach dotacji wynosi 568 100 złotych.

Planowane są następujące działania:

DZIAŁANIE 1
WARSZTATY DLA TERAPEUTÓW I NAUCZYCIELI

Po wyposażeniu gabinetów w Zestafoni oraz realizacji szkoleń w Tczewie, konieczne jest przeprowadzenie warsztatów dla terapeutów w miejscu ich pracy, w czasie terapii z dziećmi w naturalnych warunkach. Warsztaty sprzyjać będą nabyciu umiejętności właściwego wykorzystania sprzętu oraz indywidualizacji procesu terapeutycznego. Warsztaty dla 16 terapeutów prowadzić będą specjaliści, którzy prowadzili szkolenia. Planowanych jest 35 godzin (po 5 godzin w każdym gabinecie) warsztatów w naturalnych warunkach pracy terapeutów gruzińskich. Warsztaty obejmują:

1. Terapię mowy i komunikację z otoczeniem – prowadząca Ewelina Ambros-Sabatowska;
2. Diagnoza i terapia w oparciu o gabinet Cyber Oka – prowadząca Jolanta Abryszyńska-Głąbińska;
3. Terapia w oparciu o metodę M,. Montesorii – prowadząca Jolanta Kriger;
4. Fizjoterapia, masaż, hydromasaż w terapii dziecka niepełnosprawnego – prowadzący Tomasz Rudnik;
5. Sensoplastyka i terapia ręki – prowadząca Marzena Cybulska;
6. Muzykoterapia jako stymulacja rozwoju dziecka – prowadzący Piotr Negowski,
7. Terapia behawioralna dziecka z autyzmem – prowadząca Agnieszka Grzela-Opalińska.

Przeprowadzone też zostaną szkolenia dla 20 nauczycieli przedszkolnych (2x5 godzin) –

1. Edukacja włączająca w oparciu o metody polisensoryczne, które w utworzonym Centrum poprowadzi Jolanta Kriger.
2. Terapia włączająca jako miękkie przejście od przedszkola do szkoły, które poprowadzi Katarzyna Hałas.

Nauczyciele będą kwalifikowani na szkolenia na podstawie indywidualnych zgłoszeń wskazujących na pracę z małymi dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu.
W działaniu uczestniczą również koordynator oraz specjalista ds. wyposażenia, który zajmie się realizacją wyposażenia gabinetów w przedszkolach.

DZIAŁANIE 2
WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt zakłada dwie pięciodniowe sesje szkoleniowo-terapeutyczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych realizowane w Zestafoni. W każdej sesji udział weźmie 12 rodziców (po 4 z Zestafoni, z Terdźoli, z Charagauli). Rodzice, którzy nie mieli możliwości uzyskania pomocy w codziennej terapii swoich dzieci, wezmą udział w programie szkoleniowo-terapeutycznym wprowadzającym do wielokierunkowego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego w oparciu o dom rodzinny. Nabór przeprowadzi Stowarzyszenie Orioni wśród rodzin z rejonów Terdźola, Zestafoni i Charagauli. Kryterium naboru będzie posiadanie diagnozy dziecka stwierdzającej jego niepełnosprawność z określeniem sfer deficytowych. Realizowana też będzie terapia sytuacyjna wprowadzająca rodzica w różne sytuacje życiowe, w których musi uczestniczyć ze swoim niepełnosprawnym dzieckiem – od wyjścia do sklepu, przejazd autobusem, wyjście do różnych miejsc publicznych. Obserwacja zachowań i metod pracy z dzieckiem w warunkach terapii domowej. Ważne jest, żeby w warunkach naturalnych, w codziennym środowisku dziecka włączać elementy wielokierunkowej terapii domowej. Celem warsztatów jest ewaluacja i ewentualna korekta oraz modyfikacja działań realizowanych w ramach wielokierunkowej terapii domowej. W ramach tego działania przeprowadzonych zostanie 30 godzin warsztatowych ( 2 x 15 godzin) oraz 30 godzin konsultacji indywidualnych (2 x 15 godzin). Szczególne miejsce zajmie rola rodzica jako terapeuty, wykorzystania środowiska domowego jako miejsca terapii oraz rola terapeuty jako przyjaciela i doradcy. Rodzice otrzymają wiedzę i umiejętności prowadzenia terapii w warunkach domowych. Swoją wiedzę będą przekazywać kolejnym rodzicom w ramach grup wsparcia w Centrum Orioni. Warsztaty prowadzić będą: Dorota Warczak-Wyczyńska– wieloletni członek Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, oligofrenopedagog, temat- Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, Patrycja Paczkowska: wieloletni oligofrenopedagog, specjalista terapii dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, temat - Globalna terapia domowa oraz Aurelia Kępka - Pazdan, wieloletnia terapeutka, autorka programów domowych terapii, temat - Dieta terapeutyczna.

DZIAŁANIE 3
WYPOSAŻENIE GABINETÓW TERAPII WŁĄCZAJĄCEJ W PRZEDSZKOLACH

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w 6-7 roku życia będą objęte terapią edukacyjną zapewniającą miękkie przejście do realizacji obowiązku szkolnego. Stworzone zostaną warunki do ciągłej i globalnej terapii dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do wieku szkolnego. W pięciu przedszkolach powstaną gabinety edukacji włączającej, których wyposażenie uwzględnia terapię najczęściej występujących zaburzeń. Gabinet terapii włączającej ( wykładzina, szafa, regał, laptop, tablica multimedialna, rzutnik, odtwarzacz CD, zestawy instrumentów, materace, słuchawki wyciszające, światłowody, kolumna wodna, ultrafiolety, solar z tarczami, dywan interaktywny i inne). Specjalistyczny sprzęt, niedostępny w Gruzji zostanie zakupiony w Polsce. Pracujący w gabinetach nauczyciele zostaną przeszkoleni oraz wezmą udział w warsztatach. Zostaną też wyposażeni w Poradnik metodyczny.

DZIAŁANIE 4
ZAKUP BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Planowany jest zakup busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach, co znacznie poprawi sytuację dzieci zamieszkujących odległe tereny wiejskie w rejonach Zestafoni, Terdźoli i Charagauli. Wszystkie koszty i wymogi związane z eksploatacją busa pozostają po stronie Stowarzyszenia Orioni. Mer Zestafoni zapewnił o stałym wsparciu w tym zakresie. Wszystkie koszty związane z rejestracją i ubezpieczeniem busa pozostają po stronie Stowarzyszenia Orioni. Samochód zostanie wprowadzony do zasobów Stowarzyszenia ORIONI – wpis do księgi środków trwałych.

DZIAŁANIE 5
WIZYTA EWALUACYJNA

W ramach planowanego spotkania ze środowiskiem osób niepełnosprawnych odbędzie się prezentacja praktycznych zastosowań wypracowanych rozwiązań. W spotkaniu udział wezmą nauczyciele, terapeuci, przedstawiciele władz samorządowych i jednostek rządowych, przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, rodzice dzieci niepełnosprawnych, studenci. Przeprowadzona zostanie ewaluacja projektu, omówienie rezultatów oraz dalszej współpracy nad kontynuacją działań podjętych w projekcie. Troje terapeutów poprowadzi warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i studentów: indywidualne programy terapeutyczne (20 godzin warsztatowych), w tym:

Natalia Kuropatwińska: Systemowe wsparcia osób niepełnosprawnych (6 godz.); Marlena Modrzejewska-Trocha : Nowoczesne metody i sprzęt w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (7 godz.);

Magdalena Okapiec-Kotras: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako jego szansa (7 godz.). Przygotowane materiały szkoleniowe zostanę udostępnione zainteresowanym instytucjom, organizacjom i urzędom, dzięki temu rozwiązanie wypracowane w Zestafoni będą mogły być wykorzystane w innych rejonach Gruzji.

 

 


Polska-Pomoc - logo

Projekt finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 პროექტი დაფინანსებულია პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებისა და თანამშრომლობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში.

 


 

PLAN SZKOLEŃ TERAPEUTÓW

Centrum ORIONI uczestniczących w pierwszym cyklu szkoleń w Tczewie, w dniach 15-22.10.2022r. w ramach projektu „Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni.

   16.10.2022r.  17.10.2022r.  18.10.2022r.  19.10.2022r.  20.10.2022r.  21.10.2022r.
 8.00 - 9.00  Dzień wolny     Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej E. Ambros-Sabatowska Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
P. Negowski
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Program usprawniania ruchowego
T. Rudnik
 9.00- 10.00 Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej E. Ambros-Sabatowska Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
J. Abryszyńska-Głąbińska
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Program usprawniania ruchowego
T. Rudnik
 10.00-11.00 Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
Piotr Negowski
Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
J. Abryszyńska-Głąbińska
Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
P. Negowski
Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych.
M. Cybulska
11.00-12.00 Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
J. Abryszyńska-Głąbińska
Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
P. Negowski
Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych.
M. Cybulska
12.00-13.00 Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
J. Abryszyńska-Głąbińska
Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
Program usprawniania ruchowego
T. Rudnik
Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
J. Kriger
13.00-14.00 Obiad    
14.00-15.00 Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
A. Grzela-Opalińska
 Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej
E. Ambros-Sabatowska
 Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
 Program usprawniania ruchowego
T. Rudnik
 Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
J. Kriger
15.00-16.00 Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych.
M. Cybulska
Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej
E. Ambros-Sabatowska
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
J. Kriger
16.00-17.00 Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych
M. Cybulska
Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej
E. Ambros-Sabatowska
Program globalnej terapii domowej.
D. Warczak-Wyczyńska
Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
A. Kępka-Pazdan
Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori
J. Kriger

 

 Projekt finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
პროექტი დაფინანსებულია პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებისა და თანამშრომლობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში.


 

 

Szkolenia dla terapeutów
Centrum ORIONI prowadzone w Tczewie. w ramach projektu
„Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni.”

W dniach 15-22.10.2022r oraz 22-29.10.2022r. w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie realizowane są szkolenia dla terapeutów uczestniczących w projekcie zmierzającym do powstania Centrum Wczesnego Wspomagania Dzieci Niepełnosprawnych w Zestafoni.


W sumie szkoleniami objętych jest 16 terapeutów.

Uczestnicy I tury szkoleń

Uczestnicy I tury szkoleń fot. T. Sabatowski

 

Opracowane zostały materiały szkoleniowe zawierające:
1. Przykładowe programy indywidualne wraz z opisem ich tworzenia, ewaluacji i modyfikacji
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
2. Metoda Marii Montessori i terapia polisensoryczna w rozwoju dzieci niepełnosprawnych.
3. Sensoplastyka oraz terapia ręki w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
4. Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i sprzętu „Integracja
Sensoryczna
5. Muzykoterapia - przykładowe programy indywidualne wraz z opisem tworzenia, ewaluacji i
modyfikacji.
6. Przejście z okresu przedszkolnego do szkolnego dla dziecka zaburzonego jest przeżyciem
traumatycznym, dlatego należy je przygotować do miękkiego przejścia
7. Wielokierunkowe wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o globalną terapię domową.
8. Masaż wirowy
9. Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, w tym autystycznych, w edukacji przedszkolnej.

Materiały te zostały wydane w języku gruzińskim, w 100 egzemplarzach i będą stanowiły pomoc dla terapeutów o organizacji pracującymi z małymi dziećmi w Gruzji.

 

Szkolenie

Fot. T. Sabatowski

Terapeuci w trakcie szkolenia

 

Tematyka realizowanych szkoleń obejmuje m.in.:
a. Programy terapeutyczne z neurologopedii i komunikacji pozawerbalnej
b. Program muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
c. Nowoczesne metody i programy wsparcia dzieci niepełnosprawnych
d. Terapia włączająca dzieci niepełnosprawnych w oparciu o nowoczesne metody i nowoczesny sprzęt
e. Wykorzystanie Cyber Oka w terapii dzieci niepełnosprawnych
f. Program globalnej terapii domowej.
g. Program usprawniania ruchowego
h. Sensoplastyka, terapia ręki i inne metody oraz formy terapii dzieci niepełnosprawnych.
i. Programy terapeutyczne w oparciu o metodę M. Montessori

 

Terapeuci w auli

Fot. T. Sabatowski

Logo polska pomoc

 

Projekcja

 

 

Materiały do szkoleń

pdf Pobierz materiały szkoleniowe

 

 

 

 

II tura szkoleń.

W dniach 22-29.11.2022r. odbyła się II tura szkoleń dla terapeutów z Zestafoni. Kolejnych osiem osób zdobywało wiedzę i umiejętności z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

Grupa ludzi na scenie

Fot. Tomasz Sabatowski (SNRSS)

Harmonogram szkoleń był taki sam jak dla pierwszej grupy. W trakcie pierwszej tury szkoleń dla terapeutów ze Stowarzyszenia Orioni, zgłoszono realizatorom potrzebę szkolenia z zakresu organizacji diagnozy, planowania i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego w oparciu o pracę zespołową terapeutów.

Tematyka sensoplastyki i terapii ręki, prowadzona przez Marzenę Cybulską bardzo zaktywizowała uczestniczki szkolenia. Forma prowadzenia zajęć pozwoliła na szczegółowe poznanie celów i efektów pracy z dzieckiem w zakresie sensoryki i motoryki małej.

Osoby siedzące na podłodze

Fot. T. Sabatowski (SNRSS)

Bardzo ciekawe i oczekiwane przez uczestniczki szkoleń były zajęcia z zakresu komunikacji pozawerbalnej prowadzone przez Ewelinę Ambros-Sabatowską

Grupa uczestników szkolenia

Fot. Tomasz Sabatowski (SNRSS)

W trakcie drugiej tury szkoleń odbyła się również prezentacja zakupionego dla Centrum Orioni zestawu C-Eye. Praktyczne zastosowanie i zalety tego nowoczesnego systemu do pracy z osobami niepełnosprawnymi przedstawili Panowie Bartosz Kunka Prezes Zarządu AssisTech oraz Robert Kosikowski Wiceprezes Zarządu.

Uczestnicy szkolenia siedzący w auli

Fot. Robert Kosikowski (AssisTech)

Ogromne zainteresowanie i podziw terapeutów z Gruzji wywołało zaprezentowane przez Jolantę Abryszyńską-Głąbińską - na nowym sprzęcie - praktyczne zastosowanie systemu C-Eye w pracy z małymi dziećmi.

Uczestnicy szkolenia przed ekranem komputera

Fot. Robert Kosikowski (AssiTech)

Po przeanalizowaniu materiałów szkoleniowych, które zawierają treści obejmujące powyższe zagadnienie w rozdziale „Przykładowe programy indywidualne wraz z opisem ich tworzenia, ewaluacji i modyfikacji – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego.”, postanowiono zwiększyć liczbę godzin szkoleniowych o dwie dla każdej tury. Szkolenie „Organizacja zespołowej diagnozy i prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego” przeprowadziła autorka wspomnianych materiałów szkoleniowych Marlena Modrzejewska-Trocha. Ten zakres szkoleń był również tłumaczony przez tłumacza. Przeprowadzone po zakończeniu szkoleń ankiety potwierdziły słuszność tej decyzji.

 

 

 

Wizyta ewaluacyjna.
Otwarcie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych w Zestafoni.

W dniach 3-10.12.2022r. odbyła się Wizyta ewaluacyjna.
Pierwsze dni upłynęły na przygotowaniu gabinetów, w tym skręcaniu mebli, montowaniu urządzeń i sprzętu, uzupełnianiu i ustawianiu wyposażenia oraz konsultacjach z terapeutami. Marlena Modrzejewska-Trocha, Agnieszka Grzela-Opalińska, Tomasz Rudnik, Sebastian Demps i Wojciech Rinc wraz z tłumaczem Vladimerem Kaperskim nie szczędzili sił, aby wszystko było zgodnie z założeniami projektu.

wizyta ewaluacyjna 1 wizyta ewaluacyjna 2 wizyta ewaluacyjna 3

Fot. Agnieszka Grzela-Opalińska (SNRSS)

 

W ramach działania, w dniu 8 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych, którego dokonali wspólnie Ambasador RP w Tbilisi Pan Mariusz Maszkiewicz, Mer Zestafoni Pan Vasil Gvelesiani oraz Zastępca Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie Pan Wojciech Rinc. Nie zabrakło też tortu, który wspólnie kroiły Marlena Modrzejewska-Trocha oraz Jana Peradze.

wizyta ewaluacyjna 4 wizyta ewaluacyjna 5

Agnieszka Grzela – Opalińska (SNRSS)

 

W trakcie otwarcia zaprezentowane zostały poszczególne gabinety.

wizyta ewaluacyjna 6 wizyta ewaluacyjna 7

Fot. Agnieszka Grzela-Opalińska (SNRSS)

 

Następnie na scenie teatru, po oficjalnych wystąpieniach odbyła się wzruszająca część artystyczna, w której swoje umiejętności sceniczne zaprezentowały m.in. dzieci ze Stowarzyszenia Orioni w towarzystwie rodziców i terapeutów. Tradycyjne tańce gruzińskie zaprezentował wspaniały zespół Dzmebi.

wizyta ewaluacyjna 8 wizyta ewaluacyjna 9

Fot. Agnieszka Grzela-Opalińska (SNRSS)

 

W spotkaniu ewaluacyjnym udział wzięli nauczyciele, terapeuci, przedstawiciele władz samorządowych i jednostek rządowych, przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz studenci.

wizyta ewaluacyjna 10 pokój

Fot. Agnieszka Grzela-Opalińska (SNRSS)

 

wizyta ewaluacyjna 12 

Fot. Wojciech Rinc (SNRSS)

 

wizyta ewaluacyjna 15 wizyta ewaluacyjna 18

 Fot. Agnieszka Grzela-Opalińska (SNRSS)

 

Przeprowadzona została ewaluacja projektu, omówiono rezultaty oraz dalszą współpracy nad kontynuacją działań podjętych w projekcie. Przygotowane materiały szkoleniowe zostały udostępnione zainteresowanym instytucjom, organizacjom i urzędom, dzięki temu rozwiązania wypracowane w Zestafoni będą mogły być wykorzystane w innych rejonach Gruzji.

wizyta ewaluacyjna 16wizyta ewaluacyjna 17

Fot. Agnieszka Grzela-Opalińska (SNRSS)

Kończąc realizację I Modułu projektu „Dobry start” wiadomo już, że do II Modułu w roku 2023, oprócz dzieci z rejonów Zestafoni, Terdźoli, i Charagauli włączone zostaną również najmłodsze dzieci z kolejnych rejonów, których przedstawiciele zabiegali o to w trakcie wizyty ewaluacyjnej.

 

 

 

Media

Audycja Polsko-gruzińska współpraca na rzecz osób z niepełnosprawnościami

 

Przejdź do audycji

 

 

 

 

logo

 

II Moduł projektu
" Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych
w Municypalitecie Zestafoni"

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie. Partnerami ze strony gruzińskiej są; Stowarzyszenie Orioni oraz władze Municypalitetu Zestafoni.
Projekt zakłada rozszerzenie działań w zakresie terapii, edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gruzji. W ramach zrealizowanego w roku 2022 I Modułu projektu, powstało w Zestafoni Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych. Centrum to siedem nowoczesnych gabinetów, w tym gabinet hydromasażu i masażu, sala terapeutyczna do sensoplastyki, muzykoterapii, fizjoterapii i elementów Sensory Integration, gabinet Cyber Oko i terapii mowy oraz komunikacji pozawerbalnej, gabinet terapii w oparciu o metodę Marii Montesorii, gabinet psychologa prowadzącego terapię zachowań, gabinet edukacji włączającej oraz pomieszczenia higieniczne z przewijakiem i toaletą, szatnia dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przeszkoleni zostali terapeuci prowadzący zajęcia w nowym Centrum.
W roku 2023 realizowany jest II Moduł projektu.
W dniach 20-27 maja odbyły się w Zestafoni, prowadzone przez specjalistów z Tczewa warsztaty dla terapeutów pracujących w Centrum oraz szkolenia dla nauczycieli z przedszkoli włączonych do projektu.

 

 

Warsztaty z muzykoterapii i z zakresu terapii wg M. Montessori (fot. A. Grzela-Opalińska)

 

 

Warsztaty obejmowały:

 1. Terapię mowy i komunikację z otoczeniem – prowadząca Ewelina Ambros-Sabatowska;
 2. Diagnoza i terapia w oparciu o gabinet Cyber Oka – prowadząca Jolanta Abryszyńska-Głąbińska;
 3. Terapia w oparciu o metodę M,. Montesorii – prowadząca Jolanta Kriger;
 4. Fizjoterapia, masaż, hydromasaż w terapii dziecka niepełnosprawnego – prowadzący Tomasz Rudnik;

 

Warsztaty w Sali Integracji Sensorycznej oraz z zakresu komunikacji alternatywnej (fot. A. Grzela-Opalińska)

 

 

5. Sensoplastyka i terapia ręki – prowadząca Marzena Cybulska;
6. Muzykoterapia jako stymulacja rozwoju dziecka – prowadzący Piotr Negowski,
7. Terapia behawioralna dziecka z autyzmem – prowadząca Agnieszka Grzela-Opalińska.

 

Warsztaty z C-EYE oraz terapii zachowań (fot. A. Grzela-Opalińska)

 

 

Natomiast szkolenia to:

 1. Edukacja włączająca w oparciu o metody polisensoryczne, które w utworzonym Centrum poprowadziła Jolanta Kriger.
 2. Terapia włączająca jako miękkie przejście od przedszkola do szkoły, które poprowadziła Katarzyna Hałas.
  Zakupiono wyposażenie gabinetów terapii włączającej do pięciu wybranych przedszkoli. Rozpoczęto wyposażenie tych gabinetów. Na wyposażenie gabinetów składają się m.in. laptopy, tablice multimedialne, rzutniki, odtwarzacze CD, zestawy instrumentów, materace, słuchawki wyciszające, światłowody, kolumny wodne, ultrafiolety, solary z tarczami, dywany interaktywne, meble.

 

 

Sala terapii włączającej w Przedszkolu nr 5 w Zestafoni (fot. A. Grzela-Opalińska)

 

W czerwcu i wrześniu odbędą się w Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych w Zestafoni warsztaty dla rodziców tych dzieci. Tematyka spotkań, oprócz indywidualnych konsultacji obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, które poprowadzi Dorota Warczak-Wyczyńska,
 2. Globalna terapia domowa, prowadzącą Patrycję Paczkowską,
 3. Dieta terapeutyczna, prowadząca Aurelia Kepka-Pazdan.

Zakupiony też będzie bus, dzięki czemu do systemu wsparcia włączona zostanie grupa dzieci niepełnosprawnych z terenów wiejskich.

 

 

Realizatorzy szkoleń i warsztatów po instalacji gabinetu w Przedszkolu nr 5 w Zestafoni (fot. A. Grzela-Opalińska)

 

Powstanie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest szansą na tworzenie specjalistycznych placówek tego typu w innych rejonach Gruzji. Stworzone zostaną warunki do ciągłej i globalnej terapii dzieci niepełnosprawnych już od urodzenia.

Beneficjenci projektu to:

 • 40 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat, które objęte będą wczesnym wspomaganiem rozwoju, co roku kolejna 10 dzieci zostanie włączona do terapii;
 • 16 terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy obecnie związani są ze Stowarzyszeniem Orioni, a po szkoleniach i warsztatach będą pracowali w utworzonym Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych;
 • 20 nauczycieli przedszkoli oraz pedagogów, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • 10 studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych;
 • 30 rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy przeszkoleni zostaną w zakresie terapii domowej.

Projekt jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - w kwocie 987 980 złotych

 

 

Projekt finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

Nowy bus dla Orioni

 

 

Podsumowanie projektu Dobry start

Podsumowanie projektu

W dniu 25.10.2023r. oficjalnie podsumowano projekt „Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni”.
W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Ambasadora RP w Tbilisi Pan Mariusz Pietrzak oraz władze Imeretii, władze Municypalitetu Zestafoni, przedstawiciele władz centralnych.
W trakcie podsumowania projektu odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego ze środków Polskie Pomocy Rozwojowej busa do przewozu osób niepełnosprawnych. W trakcie podsumowującej projekt gali uczestniczący w projekcie terapeuci, nauczyciele przedszkoli, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz studenci otrzymali stosowne certyfikaty.
Spotkanie uświetniły występy sceniczne dzieci z przedszkoli objętych projektem oraz podopieczni Stowarzyszenia Orioni.
W ramach spotkania ze środowiskiem osób niepełnosprawnych odbyła się prezentacja praktycznych zastosowań wypracowanych rozwiązań. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele, terapeuci, przedstawiciele władz samorządowych i jednostek rządowych, przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, rodzice dzieci niepełnosprawnych, studenci. Przeprowadzona została ewaluacja projektu, omówienie rezultatów oraz dalszej współpracy nad kontynuacją działań podjętych w projekcie.

 

widownia-w-czasie-gali-podsumowujcej-projekt-fot-agnieszka-grzela-opaliska
wystpienie-zastpcy-ambasadora-rp-w-gruzji-pana-mariusza-pietrzaka-fot-agnieszka-grzela-opaliska
wystp-przedszkolakow-fot-agnieszka-grzela-opaliska
prezentacja-gabinetu-terapii-wczajcej-fot-agnieszka-grzela-opaliska
realizatorzy-projektu-fot-agnieszka-grzela-opaliska
widownia-w-czasie-gali-podsumowujcej-projekt-fot-agnieszka-grzela-opaliska
wystpienie-zastpcy-ambasadora-rp-w-gruzji-pana-mariusza-pietrzaka-fot-agnieszka-grzela-opaliska
wystp-przedszkolakow-fot-agnieszka-grzela-opaliska-2
wystp-przedszkolakow-fot-agnieszka-grzela-opaliska-3
widownia-w-czasie-gali-podsumowujcej-projekt-fot-agnieszka-grzela-opaliska wystpienie-zastpcy-ambasadora-rp-w-gruzji-pana-mariusza-pietrzaka-fot-agnieszka-grzela-opaliska wystp-przedszkolakow-fot-agnieszka-grzela-opaliska prezentacja-gabinetu-terapii-wczajcej-fot-agnieszka-grzela-opaliska realizatorzy-projektu-fot-agnieszka-grzela-opaliska widownia-w-czasie-gali-podsumowujcej-projekt-fot-agnieszka-grzela-opaliska wystpienie-zastpcy-ambasadora-rp-w-gruzji-pana-mariusza-pietrzaka-fot-agnieszka-grzela-opaliska wystp-przedszkolakow-fot-agnieszka-grzela-opaliska-2 wystp-przedszkolakow-fot-agnieszka-grzela-opaliska-3

 

 

Szkolenia dla studentów

W dniach 22-24.10.2023r. w Centrum ORIONI odbyły się szkolenia dla studentów.
Troje terapeutów poprowadziło szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i studentów:
- Natalia Kuropatwińska: Systemowe wsparcia osób niepełnosprawnych (6 godz.);
- Marlena Modrzejewska-Trocha : Nowoczesne metody i sprzęt w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (7 godz.);
- Magdalena Okapiec-Kotras: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako jego szansa (7 godz.).
W ramach spotkań z nauczycielami przedszkoli omówione zostały także kwestia tworzenia, realizacji i modyfikacji indywidualnych programów terapeutycznych oraz wykorzystanie nowoczesnego sprzętu w realizacji wczesnej terapii dzieci niepełnosprawnych.
W szkoleniach uczestniczyło 19 studentów kierunków pedagogicznych i psychologii z uniwersytetów w Kutaisi oraz w Tbilisi.

 

szkolenia-dla-studentow-fot-v-kaperski
szkolenia-dla-studentow-fot-magdalena-okapiec-kortas
szkolenia-ze-studentami-fot-v-kaperski-2
szkolenia-ze-studentami-fot-v-kaperski
warsztaty-z-nauczycielami-przedszkoli-fot-agnieszka-grzela-opaliska
warsztaty-z-nauczycielami-przedszkoli-fot-agnieszka-grzela-opaliska-2
warsztaty-z-nauczycielami-przedszkoli-fot-tomasz-rudnik-2
warsztaty-z-nauczycielami-przedszkoli-fot-tomasz-rudnik
szkolenia-dla-studentow-fot-v-kaperski szkolenia-dla-studentow-fot-magdalena-okapiec-kortas szkolenia-ze-studentami-fot-v-kaperski-2 szkolenia-ze-studentami-fot-v-kaperski warsztaty-z-nauczycielami-przedszkoli-fot-agnieszka-grzela-opaliska warsztaty-z-nauczycielami-przedszkoli-fot-agnieszka-grzela-opaliska-2 warsztaty-z-nauczycielami-przedszkoli-fot-tomasz-rudnik-2 warsztaty-z-nauczycielami-przedszkoli-fot-tomasz-rudnik

 

 

Warsztaty dla rodziców

W dniach 01.- 07.06. 2023r. i 21.-27.09.2023r. odbyły się dwie sesje szkoleniowo-terapeutyczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zrealizowane w Zestafoni.

Fot. D. Warczak - Wyczyńska

Przeprowadziłyśmy warsztaty tematyczne dla rodziców- „Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym”, „Globalna terapia domowa” i „Dieta terapeutyczna”, a także indywidualne spotkania z opiekunami podczas, których starałyśmy się wesprzeć wielokierunkowo pracę z dzieckiem niepełnosprawnym w domu.

 

 

Fot. D. Warczak-Wyczyńska

Wysłuchiwanie problemów, z jakimi borykają się na co dzień rodzice było źródłem pomysłów, jak wspomagać ich pracę w domu usprawniającą funkcjonowanie i rozwój dzieci z wielopłaszczyznowymi potrzebami rozwojowymi.

Fot. D. Warczak-Wyczyńska

Wspólnie spędzony czas na pracy, poszukiwaniu sposobów wsparcia wczesnego rozwoju dziecka, budowanie wiary w umiejętności opiekunów, był pełen emocji i wrażeń, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Fot. D. Warczak-Wyczyńska

 

Informacje z oficjalnej strony merostwa Zestafoni

 

 

 

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

w ramach programu„ Wyrównywanie różnic między regionami III”

 

Link do postępowania

 

Załączniki